Arts Scene in Wales is the foremost online platform for arts reviewing and writing in both Welsh and in English.We have reviewers working throughout the nation  All our reviewers are based in Wales and are supported by the Wales Critics Fund. The reviewers also nominate to their Wales Theatre Awards. Arts Scene in Wales also offers the opportunity for theatre,dance and opera artists to write about their work, Arts Scene in Wales is edited by Mike Smith. We are always looking for new reviewers to join the team. Check out the website to read the reviews, news and views and to contact us www.asiw.co.uk

‘Arts Scene in Wales’ yw’r llwyfan ar-lein amlycaf ar gyfer adolygu ac ysgrifennu am y celfyddydau yn y Gymraeg a’r Saesneg. Mae gennym adolygwyr yn gweithio ledled y wlad, pob un ohonynt yn byw yng Nghymru ac yn cael cefnogaeth gan Gronfa Beirniaid Cymru. Mae’r adolygwyr hefyd yn cynnig enwebiadau ar gyfer Gwobrau Theatr Cymru. Mae ‘Arts Scene in Wales’ hefyd yn rhoi cyfle i ymarferwyr theatr, dawns ac opera i ysgrifennu am eu gwaith.  Golygydd ‘Arts Scene in Wales’ yw Mike Smith. ‘Rydym yn edrych am feirniaid newydd i ymuno â’r tîm yn gyson.  Edrychwch ar y wefan er mwyn darllen adolygiadau, newyddion a chael barn.  Cysylltwch â ni ar www.asiw.co.uk

 

 

THEATR BARA CAWS

Mae Bara Caws yn gwmni theatr cymunedol sy’n cyflwyno gwaith gwreiddiol a pherthnasol i’r trawstoriad ehangaf posib o’r gymuned, yn y gymuned, gan gynnig profiadau theatrig o’r radd flaenaf, dod ag adloniant a chyffro, dyfeisgarwch a pherthnasedd i galon Cymru, a chalonnau’r Cymry.

Ers ei sefydlu bron i ddeugain mlynedd yn ôl, er mwyn diwallu’r gofyn am theatr broffesiynol yn y gymuned Gymreig, i’r gymuned Gymreig, datblygodd Bara Caws i fod yn un o gonglfeini’r byd theatrig yng Nghymru, a ni bellach yw’r cwmni theatr cymunedol proffesiynol hynaf sy’n gweithio drwy gyfrwng yr iaith Gymraeg.  ‘Rydym yn parhau i gynnig gwasanaeth unigryw i gynulleidfaoedd ar lawr gwlad, drwy ddiwallu’r angen am weithgaredd theatrig celfyddydol safonol, proffesiynol yng nghalon cymunedau’r genedl, a hynny, yn bennaf, yn yr iaith Gymraeg.

 

Bara Caws is a community theatre company who present original, relevant work to the widest possible cross-section of society, in the society, offering high quality theatrical experiences, bringing entertainment and excitement, ingenuity and relevance to the hearts of the communities of Wales.

Since its inception almost forty years ago, to fulfill the need for professional theatre in the communities of Wales, for the communities of Wales, Bara Caws has become one of the cornerstones of the theatrical world in Wales, and by now we are the oldest professional community theatre company working in the Welsh language. We continue to offer an unique service to grassroots audiences, fulfilling the need for high quality professional theatrical and artistic activities at the heart of the nation’s communities, and that, mainly, through the medium of the Welsh language.

 

 

 

Mae uchafbwyntiau diweddar y cwmni yn cynnwys Dawns Ysbrydion gydag Eddie Ladd oedd yn nodi 50 mlynedd ers agor argae Tryweryn; Nansi, drama newydd yn dathlu bywyd y delynores hudolus Nansi Richards, {150}, cynhyrchiad promenâd ar raddfa fawr yn Storfa’r Tŷ Opera Brenhinol ger Aberdâr, yn adrodd hanes y Cymry a ymfudodd i Batagonia ar y cyd â National Theatre Wales ac mewn cydweithrediad ag S4C; drama newydd gan Siân Summers am hanes streic y glowyr, Pan Oedd y Byd yn Fach; cyfieithiad newydd i’r Gymraeg o glasur Henrik Ibsen ar gyfer prif lwyfannau, Y Fenyw Ddaeth o’r Môr gan Menna Elfyn; Y Bont a Tir Sir Gâr – ill dau wedi’u cynhyrchu gan S4C yn ogystal – a Llwyth (mewn cyd-gynhyrchiad â Sherman Cymru), a deithiodd i Ŵyl Caeredin 2011 ac yna i Ŵyl Gelfyddydol Taipei yn 2012.

Mae’r cwmni – a leolir yng Nghaerfyrddin – hefyd yn cynnig gweithdai a rhaglen gynhwysfawr o waith gyda grwpiau cymunedol, ac yn darparu adnoddau ar gyfer y sector theatr yng Nghymru.

 

Theatr Genedlaethol Cymru, the Welsh-language national theatre of Wales, reflects the dynamic culture of Wales by creating innovative main stage theatre and ambitious productions in surprising locations and at the heart of our communities. The company’s recent highlights include Dawns Ysbrydion/Ghost Dance which performed at Edinburgh Fringe festival in 2015 and toured Wales, Nansi – a new biographical play created for community venues, celebrating the life of Wales’ most charismatic harpist, Nansi Richards;  {150} – a multi-media site-specific production at the Royal Opera House Stores, Aberdare, in co-production with National Theatre Wales and in partnership with S4C; Pan Oedd y Byd yn Fach – a new play by Siân Summers set against the ’84-‘85 miners’ strike in the South Wales Valleys; The Lady From the Sea/Y Fenyw Ddaeth o’r Môr – a large scale production of a new translation to Welsh by Menna Elfyn of Ibsen’s classic; the award-winning site specific productions, Y Bont and Tir Sir Gâr – both also co-produced for Welsh broadcaster S4C; and the critically acclaimed Llwyth/Tribe, a co-production with Sherman Cymru, which took the Edinburgh Fringe by storm in 2011, had three sell-out tours in Wales and was performed at the Taipei Arts Festival in 2012.

The company – which is based in Carmarthen – also offers workshops for community groups and schools, and provide resources for the theatre sector in Wales.

 

 

Ballet Cymru, recently nominated for ‘Best Independent Company’ at the Critics Circle National Dance Awards 2015, is Wales’ ballet company that like to do things a bit differently. They are always exploring new ways to ensure their productions are exciting, innovative and relevant. If it’s from collaborating with Citrus Arts to integrate aerial skills in their unique production ofCinderella, or performing with iconic national treasure Cerys Matthews for their critically acclaimed production TIR, Ballet Cymru’s identity and character always come through in their creations.

Since gaining Revenue Status from the Arts Council of Wales, Ballet Cymru has begun to realise its potential as a national company for Wales and continues to receive excellent reviews for its work in national newspapers and magazines, including Dance Europe, The Times, The Independent and The Guardian.

The company’s commitment to education has also developed immensely with the Paul Hamlyn Foundation DUETS programme in collaboration with Rubicon Dance, an established Ballet Associate Programme, international summer school Riverfront Summer Dance, inspirational work in schools, and development opportunities for graduate and professional dancers.

Ballet Cymru recently moved into its new base in Newport. The studio boasts one of the largest dance areas in Wales and is used regularly by The Royal Academy of Dance and the Cecchetti Ballet Society.

 

Ballet Cymru, a enwebwyd yn ddiweddar yn ‘Gwmni Annibynnol Gorau’ yng Ngwobrau Dawns Cenedlaethol Cylch y Beirniaid 2015, ydi cwmni ballet Cymru sydd â’i fryd ar wneud pethau ychydig yn wahanol. Mae byth a hefyd yn chwilio ffyrdd newydd o ymorol bod ei gynyrchiadau’n gyffrous, yn torri tir newydd ac yn berthnasol. Boed cydweithredu â Citrus Arts i gydasio medrau awyr â’i gynhyrchiad di-ail o Cinderella, neu berfformio gyda’r trysor cenedlaethol eiconig Cerys Matthews yn ei gynhyrchiad TIR oedd yn fawr ei glod gan y beirniaid, mae naws a chymeriad Ballet Cymru bob amser yn dod i’r fei yn ei greadigaethau.

Ers cael Statws Refeniw gan Gyngor Celfyddydau Cymru, dechreuodd Ballet Cymru sylweddu ei botensial yn gwmni cenedlaethol Cymru ac mae’n dal i gael adolygiadau ardderchog am ei waith mewn papurau newydd a chylchgronau cenedlaethol, gan gynnwys Dance Europe, The Independent a The Guardian.

Datblygodd ymroddiad y cwmni i addysg hefyd yn aruthrol, yn rhaglen DUETS Sefydliad Paul Hamlyn ar y cyd â Dawns Rubicon, Rhaglen Cysyllteion Ballet sydd wedi ennill ei blwy, ysgol haf ryngwladol Dawns Haf Glan yr Afon, gwaith ysbrydoledig mewn ysgolion, a chyfleoedd datblygu i ddawnswyr graddedig a phroffesiynol.

Yn ddiweddar mudodd Ballet Cymru i’w ganolfan newydd yng Nghasnewydd. Mae’r stiwdio ddawns newydd yn un o’r mannau dawnsio mwyaf yng Nghymru ac fe’i defnyddir yn rheolaidd gan The Royal Academy of Dancing a Chymdeithas Ballet Cecchetti.

 

For over 40 years Chapter has been the heartbeat of creativity in Cardiff.  We’re an ambitious, multi-artform venue that presents, produces and promotes international art, live performance and film alongside a dynamic social space.

We welcome nearly 800,000 visitors every year. We were born in a period of great transformation and change and as one of the first arts centres in the UK we brought together different artforms under one roof, centred around an open, accessible space.

We are an organisation that celebrates difference, that embraces the collision of contemporary and community, of art with audience, of the challenging and new with the open and the accessible.

We have never been afraid to change and develop, take risks and sometimes fail. It’s this spirit of curiosity that has fostered our transformation from a deserted school to a unique hub for art, ideas and innovation.

It has allowed us not just to embrace the change but to use it to move forward along adventurous paths – working with new artists in new ways, becoming more entrepreneurial, supporting independent creatives at a local, national and international level. But also being at the heart of our community – a community of artists, audiences and local people.

 

www.chapter.org

@chaptertweets

029 2030 4400

enquiry@chapter.org

 

Ers dros 40 mlynedd, mae Chapter wedi bod wrth galon creadigrwydd yng Nghaerdydd.  Rydym yn lleoliad uchelgeisiol, aml-gelfyddydol sy’n cyflwyno, yn cynhyrchu ac yn hyrwyddo celfyddyd rhyngwladol, perfformiadau byw a ffilm yn ein gofod cymdeithasol deinamig. Rydym yn croesawu bron 800,000 o ymwelwyr bob blwyddyn.

Fe’n ganed mewn cyfnod o drawsnewid ac, fel un o’r canolfannau celfyddydau cyntaf yn y DG, rydym yn uno gwahanol ffurfiau celfyddydol o dan yr un to, a’r cyfan mewn man agored, hygyrch.

Fel sefydliad, rydym yn dathlu gwahaniaeth – y cyfoes a’r cymunedol, celfyddyd a chynulleidfaoedd, gweithiau heriol a meddylfryd agored.

Nid ydym yn ofni newid a datblygu, cymryd risgiau – a methu o bryd i’w gilydd. Yr ysbryd chwilfrydig hwn sydd wedi diffinio’r trawsffurfiad o hen ysgol anghyfannedd i ganolfan unigryw ar gyfer celfyddyd, syniadau ac arloesi.

Mae hyn wedi galluogi i ni groesawu pethau newydd ond hefyd i ddefnyddio’r datblygiadau hynny i barhau ar hyd ein llwybr anturus – gweithio gydag artistiaid newydd mewn ffyrdd newydd, datblygu ein hochr entrepreneuraidd a chefnogi creadigaethau annibynnol ar lefelau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Ond rydym hefyd yn byw ac yn bod yng nghalon ein cymuned – cymuned o artistiaid, cynulleidfaoedd a phobl leol.

 

 

 

National Theatre Wales has been making English-language productions in locations all over Wales, the UK, internationally and online since March 2010.We operate from a small base in Cardiff’s city centre, but we work all over the country, and beyond, using Wales’ rich and diverse landscape, its towns, cities and villages, its incredible stories and rich talent as our inspiration.

Mae National Theatre Wales wedi bod yn creu cynyrchiadau Saesneg eu hiaith mewn lleoliadau ledled Cymru, y DU, yn rhyngwladol ac ar-lein ers Mawrth 2010.Rydym yn gweithio o leoliad bach yng nghanol dinas Caerdydd, ond rydym yn gweithio dros y wlad i gyd, a thu hwnt, gan ddefnyddio tirwedd gyfoethog ac amrywiol Cymru, ei threfi a’i phentrefi, ei straeon anhygoel a’i thalent gyfoethog yn ysbrydoliaeth i ni.

 

Mae Frân Wen yn gwmni theatr i blant a phobl ifanc sy’n cyffroi, herio ac ysbrydoli.

Roedd 2015 yn flwyddyn eithriadol i’r cwmni sydd wedi ei sefydlu ar Ynys Môn ers 1984.

“Cychwynwyd y flwyddyn gyda sioe o’r enw Shabŵm yn teithio o gwmpas ysgolion Gogledd Cymru, gyda’r flwyddyn yn gorffen ym mhrif theatrau Cymru gyda Drych a Saer y Sêr felly mae hi wedi bod yn flwyddyn brysur,” meddai Iola Ynyr, Cyfarwyddwr Artistig Frân Wen.

Pleser mawr i’r cwmni theatr Cymraeg oedd cael cyflwyno Drych gan y
dramodydd ifanc Llŷr Titus.  Roedd Llyr yn rhan o ‘Sgript i Lwyfan’ sef cynllun datblygu ‘sgwennwyr ifanc y cwmni – enghraifft perffaith o’r ffordd mae Frân Wen yn annog a meithrin artistiaid creadigol ifanc a thalentog.

Mae’r cwmni wedi profi llwyddiant ysgubol yn ddiweddar trwy ennill enwebiadau yng Ngwobrau Theatr Cymru, Gwobrau Adolygwyr Gŵyl Ymylol Caeredin ac, am y tro cynta’ erioed, Gwobrau Selar.

Ychwanegodd Iola: “Mae’n wych cael cydnabyddiaeth am y gwaith rydym yn gwneud i rymuso creadigrwydd plant a phobl ifanc ac artistiaid trwy greu a chyflwyno theatr a chyfleon cyfranogi safonol sy’n gwthio ffiniau, yn flaengar a pherthnasol.

“Edrychwn ymlaen at barhau i gyflwyno rhaglen artistig uchelgeisiol – gan gychwyn gyda chynhyrchiad newydd sbon i gylchoedd meithrin (Dilyn Fi) yng Ngwanwyn 2016.”

www.franwen.com

Twitter: @CwmniFranWen

Faebook: cwmnirfranwen

Instagram: cwmnifranwen

Frân Wen theatre company prides itself on providing exciting, challenging and inspiring theatre for the young. 2015 was an exceptional year for the Anglesey based company.

“The year started off with a show called Shabŵm which toured North Wales schools, and it ended with Drych and Saer y Sêr touring all the major theatre venues in Wales so its been a pretty full on year for us,” said Iola Ynyr, Frân Wen’s Artistic Director.

Nothing gave the Welsh language theatre company more pleasure than staging Drych from young playwright Llŷr Titus.  Llyr came through their mentoring project for young authors called ‘Script to Stage’ – a prime example of Fân Wen identify, encourage and develop young Welsh artists.

This hard work has seen them being nominated in the Wales Theatre Awards, Edinburgh Fringe Festival Reviewers Awards and, for the first time ever, the Gowbrau Selar music awards.

Added Iola: “It’s great to be recognised for the work we do to empower children, young people and artists‘ creativity by creating and presenting theatre and opportunities that pushes the boundaries, is progressive and relevant.

“We look forward to continue delivering an ambitious artistic program – starting off with the production of a brand new show for nursery aged children (Dilyn Fi) in Spring 2016.”

 

 

Theatr Iolo is an award wining theatre company based in Cardiff. We specialise in creating work for children and young people, work that is witty, bittersweet, compelling, powerful and magic. Our mission is to put the child and young person at the heart of all that we do.

As one of the UK’s most respected companies for young people, we have been making original theatre for over twenty-five years and have performed in schools, nurseries, village halls, community centres, theatres, forests, streets, playgrounds and even a cowshed in Austria! We are passionate about the wonders of live theatre and its power to inspire children and young people.

 

Cwmni theatr o Gaerdydd, sydd wedi ennill nifer o wobrau, yw Theatr Iolo. Rydym yn arbenigo mewn creu gwaith i blant a phobl ifanc – gwaith ffraeth, chwerwfelys, ysgogol, pwerus a hudolus. Ein nod yw rhoi’r plentyn a’r person ifanc wrth wraidd popeth a wnawn.

Yn un o’r cwmnïau theatr pobl ifanc uchaf ei barch yn y Deyrnas Unedig, rydym wedi bod yn creu gwaith gwreiddiol i’r theatr ers dros bum mlynedd ar hugain ac wedi perfformio mewn ysgolion, meithrinfeydd, neuaddau pentref, theatrau, fforestydd, strydoedd, llefydd chwarae a hyd yn oed sied wartheg yn Awstria! Mae gennym frwdfrydedd mawr ynglŷn â rhyfeddodau theatr fyw a’i phŵer i ysbrydoli plant a phobl ifanc.

Award winning Aberystwyth Arts Centre is Wales’ largest arts centre and recognised as a ‘national flagship for the arts’. It has a wide-ranging artistic programme, both producing and presenting, across all art forms including drama, dance, music, visual arts, applied arts, film, new media, and community arts and is recognised as a national centre for arts development.

Aberystwyth Arts Centre is a department of Aberystwyth University and a member of the Institute for Literature, Languages and the Creative Arts (ILLCA). We work closely with our fellow Institute colleagues who include the School of Art, Theatre, Film and Television Studies, English and Creative Writing, European Languages, Welsh and Celtic Studies and the Music Centre.

The Arts Centre sits at the heart of the university’s campus, with stunning views over the town of Aberystwyth and along the coastline of Cardigan Bay.

www.aberystwythartscentre.co.uk

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, sydd wedi ennill sawl wobr, yw’r ganolfan fwyaf o’i math yng Nghymru ac fe’i hystyrir yn genedlaethol fel canolfan flaenllaw ac arloesol ym myd y celfyddydau. Mae ganddi raglen artistig eang, o safbwynt cynhyrchu a chyflwyno, ar draws holl ystod y celfyddydau gan gynnwys drama, dawns, cerddoriaeth, y celfyddydau gweledol, y celfyddydau cymhwysol, ffilm, cyfryngau newydd a chelfyddydau cymunedol ac fe’i cydnabyddir fel canolfan genedlaethol ar gyfer datblygu’r celfyddydau.

Mae Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn adran o Brifysgol Aberystwyth ac yn aelod o’r Athrofa Llenyddiaeth, Ieithoedd a’r Celfyddydau Creadigol (ALlICC).  ‘Rydym yn gweithio’n agos gyda’n cydweithwyr o fewn yr athrofa sy’n cynnwys yr Ysgol Gelf, Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu, Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol, Ieithoedd Ewropeaidd, y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd a’r Ganolfan Gerddoriaeth.

Lleolir Canolfan y Celfyddydau ar ganol campws y Brifysgol, gyda golygfeydd ysblennydd ar draws tref Aberystwyth ac arfordir Bae Ceredigion.

www.aberystwythartscentre.co.uk

 

 


The
Royal Welsh College of Music & Drama, the National Conservatoire of Wales, and part of the University of South Wales Group, trains young performance artists drawn from around 30 countries. It provides a constant flow of emerging talent into the music and theatre industries and related professions. The College ranked as the top institution for drama in the Guardian University Guide in 2013 and 2015.  In the music category, the College scored higher than any other conservatoire or university in terms of graduate employment.

The MA Opera Performance course has established a strong reputation within the industry since it started in 2010, producing skilled, versatile singers, fully prepared to enter the profession. The Director of the National Opera Studio has referred to the course as ‘the one the opera industry is talking about.’ The course provides a bridge into the industry for emerging singers and repetiteurs, offering intensive training by recognised specialists in music, language, acting, movement and stagecraft.

Graduates progress quickly to perform principal roles with leading companies, including The Royal Opera, ENO, WNO, Opera North, Scottish Opera and Glyndebourne, as well as securing places at the prestigious National Opera Studio. Recent graduates include Trystan Griffiths, who performed at the Theatre Critics Awards last year and is now in principal roles with Scottish Opera and Opera North after graduating from National Opera Studio. Justina Gringyte, who sang the title role in ENO’s 2015 production of Carmen, was named Best Young Singer at the 2015 International Opera Awards.

The College has strong working partnerships with Welsh National Opera as well as Music Theatre Wales. ‘As a world class opera company, WNO need the best possible access to emerging talent,’ says David Pountney, WNO Artistic Director ‘there’s no better way to gain that than by working directly with the growers!’

 

In June 2011, RWCMD opened its £22.5 million world-class performance and rehearsal spaces, including the Richard Burton Theatre and the Dora Stoutzker Hall.

 

Mae Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Conservatoire Cenedlaethol Cymru, a rhan o Grŵp Prifysgol De Cymru, yn hyfforddi artistiaid perfformio ifanc a ddenir o tua 30 o wledydd. Mae’n darparu llif cyson o dalent sy’n amlygu i’r diwydiannau cerddoriaeth a theatr a phroffesiynau cysylltiedig. Graddiwyd y Coleg fel y prif sefydliad ar gyfer drama yng Nghanllaw Prifysgolion y Guardian yn 2013 a 2015.

Mae’r cwrs MA Perfformio Opera wedi ennill enw da o fewn y diwydiant ers ei sefydlu yn 2010, gan gynhyrchu cantorion medrus ac amryddawn, wedi’u paratoi’n drwyadl ar gyfer mynd i mewn i’r proffesiwn. Mae Cyfarwyddwr y Stiwdio Opera Genedlaethol wedi cyfeirio at y cwrs fel ‘yr un y mae’r diwydiant opera yn siarad amdano.’ Mae’r cwrs yn rhoi pont i mewn i’r diwydiant ar gyfer cantorion a repetiteurs sy’n dechrau amlygu, gan gynnig hyfforddiant dwys gan arbenigwyr cydnabyddedig ym meysydd cerddoriaeth, iaith, actio, symud a chrefft llwyfan.

Bydd graddedigion yn datblygu’n gyflym i berfformio prif rolau gyda chwmnïau blaenllaw, yn cynnwys The Royal Opera, ENO, Opera Cenedlaethol Cymru, Opera North, Scottish Opera a Glyndebourne, yn ogystal â sicrhau lle yn y Stiwdio Opera Genedlaethol mawr ei bri. Mae graddedigion diweddar yn cynnwys Trystan Griffiths, a berfformiodd yn y Gwobrau Beirniaid Theatr llynedd ac sydd erbyn hyn mewn prif rolau gyda Scottish Opera ac Opera North ar ôl graddio o’r Stiwdio Opera Genedlaethol. Cafodd Justina Gringyte, a ganodd y rôl deitl yng nghynhyrchiad 2015 yr ENO o Carmen, ei henwi fel y Canwr Ifanc Gorau yn y Gwobrau Opera Rhyngwladol 2015.

Mae gan y Coleg gysylltiadau gweithio cryf gydag Opera Cenedlaethol Cymru a hefyd Theatr Gerdd Cymru. ‘Fel cwmni opera o’r radd flaenaf, bydd Opera Cenedlaethol Cymru angen y mynediad gorau posibl at dalentau sy’n dod i’r amlwg,’ meddai David Pountney, Cyfarwyddwr Artistig Opera Cenedlaethol Cymru ‘nid oes gwell ffordd i gael hynny na gweithio’n uniongyrchol gyda’r rhai sy’n meithrin!’

Ym mis Mehefin 2011, agorodd CBCDC ei ofodau perfformio a rihyrsio o’r radd flaenaf gwerth £22.5 miliwn, yn cynnwys Theatr Richard Burton a Neuadd Dora Stoutzker.

www.rwcmd.ac.uk

 


The Music Theatre Wales experience. Share our excitement and sense of adventure in bringing new operas to life – operas we hope will speak to you.

Opera is all about telling stories in music. There is an incredible power in the combination of music and drama and we want to harness this to bring you operas that don’t just entertain and surprise you, but also may relate to your and all of our lives. The operas we perform continue with the great tradition of opera of the last 400 years, but they also aim to challenge and transform it by building on the capacity of the music of today to explore new ideas and tell new stories in new and exciting ways.

We want our opera to engage and challenge audiences. We want to stimulate and communicate new ideas, thoughts and feelings, and so we continually re-imagine what opera can do and what it can offer. That way we can keep opera a truly dynamic and contemporary art form. That is what we strive to do.

 

Music Theatre Wales: Profiad y Gynulleidfa. Credwn yn angerddol y dylai Opera hen a newydd ymdrin â hanfodion bywyd. Dylai fod ganddo’r gallu i’n cyrraedd, ein cyffwrdd ac i ddweud rhywbeth wrthym ni. Ond fe wyddom hefyd nad oes rhaid iddo fod yn fawr a phwerus. Dymunwn rannu’r cyffro ynglŷn â’r hyn a deimlwn wrth ddarganfod operau bach, llawn cynwrf dramatig a cherddorol.

Ffordd o ddweud stori drwy gerddoriaeth yw Opera – mae’n deillio o’n ysfa i a’n gallu i gyfuno stori, cerddoriaeth a pherfformiad corfforol er mwyn rhannu syniadau a theimladau ac a rei orau, gall newid y ffordd y byddwn yn teimlo am y byd o’n cwmpas. Mae’r operau y byddwn ninnau’n eu perffromio’n parhau â’r traddodiad hwn ond hefyd yn anelu at ei herio a’i drawsffurfio drwy edrych ar allu cerddoriaeth heddiw i edrych ar syniadau newydd a dwedu storiau newydd neu hail-ddweud hen rai ond mewn dull newydd a chyffrous.

Dymunwn i’n opera ymglymu a herio cynulleidfaoedd. Dymunwn eu cynyrfu a chyfathrebu syniadau, meddyliau a theimladau newydd er mwyn i ni allu ail-ddychmygu opera’n barhaus a’r hyn y gall gynnig. Yn y modd hwn gallwn ei gadw’n ffurf gelfyddydol wirioneddol gyfoes a deiamig. Dyma yw ein nod.

 

National Dance Company Wales (NDCWales) is an award-winning repertory company based at its purpose-built home, the Dance House at the Wales Millennium Centre in Cardiff. It presents work by some of the most celebrated international choreographers alongside new creations by emerging choreographic talent.

Recent productions include work by Stephen Petronio, Eleesha Drennan, Angelin Preljocaj and Christopher Bruce. Current performances include works from Johan Inger, Alexander Ekman, Jeroen Verbruggen and by its recently appointed Artistic Director, Caroline Finn.

The Company tours to theatres across Wales, the UK and internationally. It also creates one-off projects and programmes in Wales that give local people the chance to dance themselves.  There are plans to make dance work for the outdoors and create site-specific events.

The Company’s work is underpinned by a belief that dancing is for everyone. The Company provides workshops in schools, colleges, community settings and public spaces. Special events such as Interactive Matinees for children are designed to encourage young people to dance themselves.

Future collaboration plans include work with opera companies, with community dance organisations, and with composers and writers.

Founded in 1983 as Diversions, by Ann Sholem and Roy Campbell-Moore, the Company took up residency in 2004 at the Dance House, Wales Millennium Centre, which is regarded as one of the best dance production and rehearsal facilities in Europe. The Dance House is a hub and a hotbed for dance; a place to see independent Welsh companies, and where artists can access creative inspiration.

 

Mae Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru (CDCCymru) yn gwmni sefydlog, sydd wedi ennill gwobrau lu, ac wedi ei leoli mewn cartref a adeiladwyd yn bwrpasol  ar ei gyfer, y Tŷ Dawns o fewn Canolfan Mileniwm Cymru yng Nghaerdydd. Mae’n cyflwyno gweithiau gan rhai o’r coreograffwyr rhyngwladol uchaf eu bri, ochr yn ochr â gweithiau a luniwyd gan unigolion sy’n datblygu a meithrin eu doniau coreograffig.

Mae gweithiau diweddar wedi cynnwys creadigaethau gan Stephen Petronio, Eleesha Drennan, Angelin Preljocaj a Christopher Bruce. Ar hyn o bryd perfformir gweithiau gan Johan Inger, Alexander Ekman, Jeroen Verbruggen a gan Gyfarwyddwr Artistig newydd ei phenodi i’r Cwmni, Caroline Finn.

Mae’r Cwmni yn mynd ar daith i theatrau led-led Cymru, y DU ac yn rhyngwladol. Yn ogystal mae’n creu prosiectau unigol unigryw a rhaglenni yng Nghymru sy’n rhoi cyfle i bobl leol roi cynnig ar ddawnsio drostynt eu hunain.  Mae cynlluniau ar y gweill hefyd i greu gweithiau dawns yn yr awyr agored, a digwyddiadau sy’n benodol ar gyfer y lleoliad.

Sylfaenir gwaith y Cwmni gan y gred bod dawns yn rhywbeth i bawb. Mae’r Cwmni yn darparu gweithdai ar gyfer ysgolion, colegau, cyd-destunau cymunedol a gofodau cyhoeddus. Cynllunnir digwyddiadau arbennig megis perfformiadau Matinée arbennig i blant â’r nod o annog y bobl ifanc i ddawnsio drostynt eu hunain.

Mae cynlluniau ar y gweill hefyd o ran cydweithio gyda chwmnïau opera, cyrff dawns cymunedol, a gyda chyfansoddwyr ac awduron.

Wedi ei sefydlu ym 1983 â’r enw Diversions, gan Ann Sholem a Roy Campbell-Moore, daeth y Cwmni yn un trigiannol yn 2004 pan symudodd i’r Tŷ Dawns o fewn Canolfan Mileniwm Cymru; lleoliad a ystyrir ymhlith y gorau yn Ewrop o ran cynhyrchu dawns a darparu adnoddau ymarfer. Mae’r Tŷ Dawns yn ganolbwynt ac yn fagwrfa ar gyfer dawns; yn le i weld cwmnïau annibynnol Cymreig, ac yn fan lle gall artistiaid gael mynediad i ysbrydoliaeth creadigol.

 

Founded in 1988, Mid Wales Opera has established itself as one of the foremost British touring opera companies. Recipient of various national awards, including two Prudential Opera Awards for “excellence, creativity, innovation and accessibility”, Mid Wales Opera‘s productions have now been performed in over eighty venues in Great Britain and Ireland.
Images and details of present projects and past productions on our website www.midwalesopera.co.uk.  We are proud to be associated with the Wales Theatre Awards.
Sefydlwyd Opera Canolbarth Cymru (OCC) yn 1988 gyda’r bwriad o fod un o’r cwmniau teithio mwyaf blaenllaw yn y byd opera ym Mhrydain. Mae OCC wedi derbyn nifer o wobrau gan gynnwys dwy wobr Prudential ar gyfer “rhagoriaeth, creadigrwydd, arloesedd a hygyrchedd”. Mae’r cwmni bellach wedi perfformio mewn 80 o leoliadau ledled Prydain ac Iwerddon.
Lluniau ac manylion o brosiectau’r presenol a chynyrchiadau’r gorfennol ydy ar ein wefan www.midwalesopera.co.uk. Dan ni’n falch i fod mewn cysylltiad â Gwobrau Theatr Cymru.

 

Thinking performers, creative technicians, insightful producers and practical designers.

The School of Performing Arts delivers degree programmes in Swansea and Carmarthen. All programmes within the School have been designed to develop students’ professional skills so that they graduate as industry-ready, independent and creative practitioners.  The School’s engagement and collaboration with theatre professionals from different disciplines creates an extremely supportive environment for students to explore and experiment.

Find out more by visiting www.uwtsd.ac.uk/performing-arts

Twitter – @TSD_Perf_Arts

Facebook – tsd school of performing arts

 

Perfformwyr greddfol, technegwyr creadigol, cynhyrchwyr arloesol a dylunwyr ymarferol.

Mae Ysgol y Celfyddydau Perfformio yn cynnal rhaglenni gradd yn Abertawe ac yng Nghaerfyrddin. Nod y ddarpariaeth o fewn yr ysgol yw i ddatblygu sgiliau galwedigaethol y myfyrwyr fel eu bod yn graddio’n gymwys i weithio o fewn y diwydiant ac fel unigolion neu ymarferwyr creadigol.

Mae’r ysgol yn cydweithio’n gyson gydag ymarferwyr theatr proffesiynol er mwyn sicrhau cynefin cefnogol i fentro ac arbrofi.

Am fwy o wybodaeth, ewch i: www.uwtsd.ac.uk/performing-arts

Twitter – @TSD_Perf_Arts

Facebook – tsd school of performing arts

This year, Harlequin Agency Ltd celebrates thirty years  of managing the careers of singers, instrumentalists, accompanists, , conductors, composers and arrangers. The Cardiff based agency was established in 1986 by its Managing Director, Doreen O’Neill, whose main aim was to nurture young talent in Wales by providing  an alternative and local management solution for young Welsh musicians. Now, thirty  years on, Harlequin enjoys an international reputation for its personal management. The meteoric rise to stardom of bass-baritone Bryn Terfel was instrumental in the development of the Agency and the agency is proud to have represented  him since he was a student at the Guildhall School of Music in London, thirty years ago.

Harlequin Media, the agency’s broadcast division was established in 2013. Programmes to date include Bryn Terfel’s Christmas (2013 & 2014), Only Men Aloud: The Boys and The Show and the BBC National Orchestra and Chorus of Wales’ 2015 St David’s Day Gala concert with Bryn Terfel for S4C.

 

 

 

 

Mae Cwmni Theatr Arad Goch yn creu theatr gyffrous a pherthnasol ar gyfer plant a phobl ifanc.

Rydym yn anelu at greu profiad theatrig sy’n ysbrydoli, ysgogi ac yn gofiadwy. Mae ein gwaith yn tynnu ar ddeunydd a thraddodiadau cynhenid Gymraeg yn ogystal â themâu ac arddulliau cyfoes a heriol.

Yn ogystal a’r gwaith cynhyrchu theatr, mae Arad Goch hefyd yn gyfrifol am Agor Drysau – Opening Doors, Gŵyl Celfyddydau Perfformio Rhyngwladol Cymru i Gynulleidfaoedd Ifanc, sydd yn denu cwmnïoedd theatr o bedwar ban y byd.

 

Arad Goch Theatre Company creates exciting and relevant theatre for children and young people. We aim to create a theatrical experience that inspires, motivates and is memorable. Our work draws on indigenous Welsh material and traditions as well as contemporary and challenging themes and styles.

As well as the theatre production work, Arad Goch is also responsible for Agor Drysau – Opening Doors, Wales International Festival of Performing Arts for Young Audiences, which attracts theatre companies from all over the world

Pontio – your brand new arts and innovation centre
PONTIO

Split over six levels, Pontio is Bangor University’s brand new arts and innovation centre.  The Grimshaw-designed building in the centre of Bangor is home to a flexible mid-scale theatre named after the world-famous bass-baritone Bryn Terfel,   a studio theatre which holds up to 120 people, a  200-seater digital cinema, a cutting-edge Innovation Centre and a wide range of facilities for students, including a new home for the Students’ Union and numerous learning and teaching spaces.  It also offers food and drink at Bar Ffynnon, Gorad restaurant, food kiosk Copa and Cegin café.

Pontio offers an eclectic mix of entertainment seven days a week, from the latest film releases to music and drama, gigs, contemporary circus and aerial theatre, cabaret shows and more.

For the latest what’s on, visit the Pontio website www.pontio.co.uk, follow us @PontioTweets Facebook PontioBangor or Instagram Pontio_Bangor

 

 

Pontio – canolfan celfyddydau ac arloesi newydd ar eich cyfer chi

Wedi ei rannu dros chwe llawr, Pontio yw canolfan celfyddydau ac arloesi newydd sbon Prifysgol Bangor.  Mae’r adeilad, wedi ei gynllunio gan y penseiri Grimshaw, yn gartref i theatre hyblyg maint canolig wedi ei enwi ar ôl Bryn Terfel, stiwdio theatre sy’n dal hyd at 120 o obobl, sinema ddigidol sy’n dal 200, canolfan arloesi o’r radd flaenaf ac ystod eang o gyfleusterau ar gyfer myfyrwyr gan gynnwys cartref newydd i Undeb y Myfyrwyr a nifer o ofodau dysgu ac addysgu.  Mae hefyd yn cynnig bwyd a diod ym Mar Ffynnon, bwyty Gorad, ciosg bwyd Copa a’r caffi Cegin.

Mae Pontio yn cynnig pob math o adloniant saith diwrnod yr wythnos, o’r ffilmiau diweddaraf i gerddoriaeth a drama, gigs, syrcas gyfoes a theatre awyrol, sioeau cabaret a llawer mwy.

I ddarganfod yr arlwy diweddaraf, ewch i www.pontio.co.uk, dilynwch ni @TrydarPontio, facebook PontioBangor neu Instagram Pontio_Bangor

 

Core Value : Inspiring Creators, Collaborators and Curiosity 

Leeway Productions is a theatre company dedicated to producing new and existing musical theatre repertoire for theatres and audiences in Wales and beyond. We use artist-led practice to challenge traditional forms of music theatre and want to re-position musical theatre as an art-form that sits side by side with programming across all venues throughout Wales. Focusing on Musical Theatre we inspire creatives to collaborate on bold productions, creating work especially for small, mid-scale venues and festivals. Leeway Productions have a clear focus on becoming diversity confident and making work that is accessible to enable a new audience to try something different.

Gwerthoedd Craidd: Ysbrydoli Creu, Cyd-weithio a Chwilfrydedd.

Cwmni theatr yw Leeway Productions sy’n anelu at gynhyrchu repertoire hen a newydd ar gyfer theatr gerdd, mewn theatrau ac i gynulleidfaoedd Cymru a thu hwnt. Mae ein gwaith yn cael ei arwain gan artistiaid sy’n herio ffurfiau traddodiadol theatr gerdd, ac sy’n awyddus i ail-leoli theatr gerdd fel ffurf gelfyddydol sy’n gorwedd ochr yn ochr â rhaglennu mewn lleoliadau ledled Cymru. Gan ganolbwyntio ar Theatr Gerdd ‘rydym yn ysbrydoli ymarferwyr i gyd-weithio i greu cynyrchiadau beiddgar, a chreu gwaith yn arbennig ar gyfer lleoliadau a gwyliau bach neu ganolig eu maint. Nod Leeway Productions yw sicrhau hyder mewn amrywiaeth, a chynhyrchu gwaith sy’n hygyrch, er mwyn galluogi cynulleidfaoedd newydd i brofi rhywbeth gwahanol.

 

 

Theatr Pena is a small, project funded company.

Formed in 2008 by a group of women who share a passion for language and a commitment to creating opportunities in theatre for women, we have built a reputation for creating delicately nuanced, highly polished and engagingly refreshing productions of difficult, demanding and challenging plays by authors renowned for their social conscience, humanity and craft.

Located in Cardiff, our mission is to create literary based theatre productions for audiences across Wales.

www.theatrpena.co.uk

Mae Theatr Pena yn gwmni bach sy’n cael ei noddi fesul prosiect.

Fe’n ffurfiwyd yn 2008 gan griw o fenywod oedd yn rhannu angerdd ynglyn a iaith a chyfleoedd i wragedd yn y theatr ac ry’n ni wedi ennill enw am greu cynhyrchiadau sy’n gynnil a chaboledig o ddramau dewr, heriol a chymhleth gan ddramodwyr sy a neges gymdeithasol a deallusol.

Wedi ein lleoli yng Nghaerdydd, ein bwriad yw creu theatr lenyddol ar gyfer cynulleidfaoedd led-led Cymru.

www.theatrpena.co.uk

 

Creu Cymru is the development agency for theatres and arts centres in Wales. Our mission is to develop a vibrant and progressive sector of theatres through a series of programmes focused on developing creative collaborations between producers/artists and presenters; targeted training and continuing professional development activities; developing new models of best practice through Action-Based Research on front-line delivery. On behalf of ACW Creu Cymru is currently managing, in partnership with Diverse Cymru, the national card access scheme Hynt.

Creu Cymru yw’r asiantaeth ddatblygu i theatrau a chanolfannau celfyddydau yng Nghymru. Ein cenhadaeth yw datblygu sector theatrau bywiog a blaengar drwy gyfres o raglenni sydd â’u ffocws ar ddatblygu cydweithrediadau creadigol rhwng cynhyrchwyr/artistiaid a chyflwynwyr; hyfforddiant wedi’i dargedu a gweithgareddau datblygu proffesiynol parhaus a datblygu modelau newydd o’r arferion gorau drwy ymchwil weithredu i ddarpariaeth y rheng flaen. Ar ran CCC, mae Creu Cymru ar hyn o bryd yn rheoli, mewn partneriaeth â Diverse Cymru, y cynllun mynediad cenedlaethol, Hynt.